Obchodné podmienky

pre internetový obchod www.petcenter.sk 

Článok I - všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.

Názov obchodnej spoločnosti: PetCenter Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Palisády 56,mestská časť Staré Mesto 811 06, Slovenská republika vedená Mestským súdem Bratislava III, vložka 55993/B

IČO: 44 550 430

IČ DPH: SK2022740159 podľa §4

Kontaktné údaje:

Email: infosk@petcenter.sk

Telefón: +421 2/33 456 818

www.petcenter.sk    (ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“), a ktorú uzatvára prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na www.petcenter.sk (ďalej len „internetový obchod“). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, tieto VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy kúpnu zmluvu uzatvára právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

3. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 
4. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 
5. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 
6. Tieto  VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 
7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito  VOP dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.
 
8. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto VOP, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.
 

Článok II – informácie o tovare a cenách tovarov a služieb

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu na stránke http://www.petcenter.sk/. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady spojené s (i) dodaním tovaru, (ii) vrátením tovaru v prípadoch, ktoré kupujúci znáša podľa týchto VOP. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

2. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s  dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne dohodnutú, pokiaľ si kupujúci neoprávnene uplatní zľavu, resp. zľavový kupón v rozpore s jeho podmienkami.

4. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

5. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať kupujúcemu tovar, v prípade, že (i) došlo k zjavnej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, najmä vzhľadom na cenu porovnateľných produktov v čase predaja, (ii) objednaný tovar nie je dostupný alebo je vypredaný, (iii) existujú iné závažné dôvody, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci bude informovať kupujúceho o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu. Predávajúci môže zaslať kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú / novú ponuku. Zmenená / nová ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o jej prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

6. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru, ak VOP neuvádzajú inak.

7. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Článok III. - poštovné a balné

1. Dodacie a platobné podmienky predávajúceho v Slovenskej republike sú uvedené na webovej stránke predajcu: https://www.petcenter.sk/vsetko-o-nakupe/dodacie-a-platobne-podmienky/

2. K cene tovaru nie je účtované balné, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

3. V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Dodatočne sa tovar nezasiela a objednávka sa považuje za vybavenú.

Článok IV. – objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu http://www.petcenter.sk/je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude predávajúcim  potvrdená na základe otázky (požiadavky) kupujúceho. 

2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.

5. Vykonať objednávku na internetovom obchode predávajúceho môže iba fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia ako 16 rokov, pričom vykonaním objednávky táto osoba potvrdzuje, že je staršia ako 16 rokov, oboznámila sa s týmito VOP a bezvýhradne s nimi súhlasí.

6. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:

 • webového sídla,
 • elektronickej pošty.

Objednávka cez e-shop

7. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu kupujúci postupuje tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka“. Po ukončení nakupovania kliknutím na nákupný košík sa kupujúci dostane na podstránku nákupného košíka, kde po sumarizácii vybraného tovaru kliknutím na tlačidlo „Pokračovať na ďalší krok“ zvolí nákup bez registrácie alebo cez registráciu.  Kupujúci následne vyplní fakturačné, príp. aj dodacie údaje, zvolí si spôsob dodania a platby a kliknutím na tlačidlo „Pokračovanie na ďalší krok“ sa dostane na sumarizáciu objednávky. Kupujúci objednávku záväzne potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednať".

8. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinných  údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil s týmito VOP.

9. Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto VOP.

10. Údaje uvedené v objednávke uskutočnenej prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie považuje predávajúci za správne  a záväzné. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke predávajúci nemôže splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí nového návrhu kúpnej zmluvy na emailovú adresu predávajúceho.

11. Spotrebiteľ (kupujúci) odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

12. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Prílohou potvrdenia sú aktuálne VOP predávajúceho. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

13. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä označenie predávajúceho a údaje o názve a špecifikácii tovaru, o cene tovaru a/alebo iných službách, údaje o dodacej lehote tovaru,  o mieste dodania a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto dodania tovaru pre kupujúceho.

 14. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu (objednávateľovi) elektronicky bez zbytočného odkladu.

15. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim  je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov.  Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok V. – zákaznícky účet

1. Kupujúci je oprávnený vytvoriť objednávku tovaru bez registrácie, alebo prostredníctvom zriadeného zákazníckeho účtu.

2. Registrácia zákazníckeho účtu prebieha v rozhraní internetového obchodu predávajúceho, v ktorom kupujúci uvedie požadované údaje. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať len pravdivé a úplne údaje, ktoré je v prípade zmeny povinný bez zbytočného odkladu aktualizovať v zákazníckom účte.

3. Po úspešnej registrácii zákazníckeho účtu bude kupujúci na základe zvolených prístupových údajov (prihlasovacie meno a heslo) oprávnený pristupovať do tohto účtu a prostredníctvom neho vykonávať objednávanie tovarov. 

4. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

6. Predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet, ak predávajúci porušil akúkoľvek povinnosť, vyplývajúcu z kúpnej zmluvy alebo VOP. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú nemožnosť prístupu kupujúceho do zákazníckeho účtu z dôvodov, ktoré majú objektívny charakter (najmä technické prekážky).

Článok VI. - práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

2. Predávajúci je povinný najmä:

 • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
 • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
 • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

5. Kupujúci je povinný najmä:

 • včas prevziať tovar v mieste určenia,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá podľa § 420 Občianskeho zákonníka v zmysle ustanovení o všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

7. Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.

8. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok VII. - platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

2. Kujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

3. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • Na dobierku

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby sa účtuje k cene objednávky cena za dobierku, ktorá je uvedená v objednávke. 

 • Platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykoná kupujúci úhradu až po tom, ako mu je potvrdená objednávka mailom. V prípade, že podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, je potrebné predávajúceho kontaktovať  e-mailom alebo telefonicky.

4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

5. Ak zákazník pri platbe vopred bankovým prevodom, neuhradí objednaný tovar do 5 dní od potvrdenia objednávky na účet predávajúceho, je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku tovaru kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. V prípade zrušenia objednávky zaniká záväzkový  vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

 Článok VIII. - dodacie podmienky

1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Predávajúci obvykle dodá tovar kupujúcemu v lehote 5 pracovných dní. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný mailom. 

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a potvrdení uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.

4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pred prebratím tovaru skontrolovala neporušenosť obalu tovaru, prípadne, či tovar nemá vady. V prípade akýchkoľvek vád alebo poškodení tovaru, prípadne jeho obalu kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámi prepravcovi. V prípade vád tovaru, alebo zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať  alebo môže prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na infosk@petcenter.sk. Takto vrátený tovar bude bez odkladu nahradený odoslaním nového.

6. V prípade, ak si kupujúci nesplní svoju povinnosť prezrieť tovar pri jeho prevzatí, prípadné tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať reklamáciu tovaru z tohto dôvodu. 

7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

8. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody podľa všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

9. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, alebo predávajúci má podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu objednávku, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie. Zálohová faktúra má splatnosť 7 dní. Pokiaľ nebude v lehote splatnosti uhradená, objednávka sa považuje za bezpredmetnú. 

10. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa čl. VIII ods. 1 týchto VOP oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy .

11. V prípade, že predávajúci nemôže dodať kupujúcemu tovar v stanovenej lehote, bude o tom informovať mailom alebo telefonicky kupujúceho, pričom mu oznámi termín dodania alebo ponúkne náhradný tovar. 

Článok X. - nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Do tohto momentu je vlastníkom tovaru predávajúci. Zodpovednosť za náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Článok XI. - riešenie sporov

1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail infosk@petcenter.sk alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk).

6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XII. - odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 • prevzatia tovaru,
 • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby,
 • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty a odstúpenie od zmluvy.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. otvorené obaly krmív),
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

6. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

7. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:

Pet Center, Saratovská ulica 28, 841 02 Bratislava

alebo mailom na infosk@petcenter.sk.

8. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a reklamačnom poriadku. Spotrebiteľ zašle /odovzdá tovar (v prípade krmív v nepoškodenom obale) predávajúcemu na nasledovnej adrese: PetCenter s.r.o. (Agel Servis a.s.), Mstětice 1054, 25091 Zeleneč, Česká republika

10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

12. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

13. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

14. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

15. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

16. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

17. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci  telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

18. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

19. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu.  V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Článok XIII. - zodpovednosť predávajúceho za vady

1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola  dojednaná nižšia cena.

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o vady spôsobené používaním veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na obale veci, alebo návode k nej pripojenom, vyznačená doba minimálnej trvanlivosti, záručná doba končí posledným dňom tejto doby minimálnej trvanlivosti.

5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).  Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

7. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

9. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Článok XIV. - reklamačné podmienky

Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke http://www.petcenter.sk/.  

Článok XV. - platnosť zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XVI. - ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke http://www.petcenter.sk/ v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XVII. - záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu http://www.petcenter.sk/a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2. Tieto VOP platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu http://www.petcenter.sk/v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 27.1.2021.

 

PRÍLOHA Č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“)

Kupujúci:

Meno a priezvisko*                                   ..................................................................

Ulica a číslo*:                                                ..................................................................

Mesto*:                                                          ..................................................................

PSČ*:                                                               ..................................................................

Telefón:

E-Mail:

 

Predávajúci:

Názov obchodnej spoločnosti: PetCenter Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Palisády 56,mestská časť Staré Mesto 811 06, Slovenská republika vedená Mestským súdem Bratislava III, vložka 55993/B

IČO: 44 550 430

IČ DPH: SK2022740159 podľa §4

Email:                                                             infosk@petcenter.sk

Telefón :                                                      +421 2/33 456 818

E-shop:                                                          www.petcenter.sk

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, uzavretej cez e-shop predávajúceho www.petcenter.sk, na tento tovar*:

 

....................................................................................................................... .

 

Číslo objednávky*:       ..................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dátum objednania*:      ..................................................................                                                                                                                                                                                                                                  

Dátum prevzatia tovaru (ak bol tovar prevzatý)*:           ..................................................................

 

Žiadam preto o vrátenie:

 • plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
 • čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:

 

Požadovanú sumu mi vráťte na účet - IBAN a SWIFT : ..................................................................

 

 

V ......................................  dňa ...................................... podpis ......................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)                              * povinné položky

 

 Všeobecné obchodné podmienky platné od 25.7.2016 do 12.12.2020.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 13.12.2020 do 26.1.2021.