WHISTLEBLOWING - Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie (Whistleblowing)

 

Spoločnosť PetCenter Slovakia s. r. o., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 44 550 430, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 55993/B, má záujem na vytvorení a rozvíjaní firemnej a obchodnej kultúry vyznačujúcej sa najmä čestnosťou, poctivosťou a transparentnosťou, v ktorej majú všetci zamestnanci možnosť oznámiť podozrenie na potencionálne porušenie alebo na konanie, ktoré porušuje právne predpisy alebo vnútorné predpisy alebo akékoľvek iné škodlivé konanie v najširšom slova zmysle bez obáv z ich postihu a kedy si môžu byť istí spravodlivým zaobchádzaním s ich podnetmi a riadnym prešetrením oznámeného podozrenia.

Whistleblowing zahŕňa pravidlá oznamovania o možnom porušení, o spáchaní ktorého sa oznamovateľ dozvedel v pracovnom kontexte, a ktoré má znaky trestného činu, priestupku, porušuje zákon o ochrane oznamovateľov, alebo porušuje iný právny predpis alebo predpis Európskej únie v oblastiach uvedených v zákone č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon“) (závažná protispoločenská činnosť môže byť napríklad v oblasti verejného obstarávania, predchádzania legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia, ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti , života a zdravia, ochrany osobných údajov, súkromia a bezpečnosti sietí elektronických komunikácií a informačných systémov alebo ochrany finančných záujmov Európskej únie a ďalšie).

 

Oznámenie je možné podať príslušnej zodpovednej osobe, ktorou je Ing. Adéla Körtvelyová / Compliance consultant

  • elektronicky na oznam@petcenter.cz
  • písomne v listinnej podobe na adresu spoločnosti PetCenter Slovakia s. r. o., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava

obálka musí byť označená slovami „Neotvárať – k rukám príslušnej osoby – Ing. Adéla Körtvelyová/ Compliance officer“

  • telefonicky na čísle +421 724 535 409

v pracovnom čase od 9 do 17 hod., mimo pracovného času možno zanechať správu v hlasovej schránke; pokiaľ oznamovateľ na seba zanechá kontakt, príslušná osoba sa mu nasledujúci pracovný deň ozve späť

  • osobne

po predchádzajúcej dohode s príslušnou osobou Ing. Adéla Körtvelyová / Compliance consultant

Oznámenie možno podať aj prostredníctvom orgánu príslušného na prijatie oznámenia.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

Oznamujúca osoba by vzhľadom na okolnosti a informácie, ktoré má k dispozícii v čase oznámenia, mala mať pádny dôvod sa domnievať, že jej oznamované či zverejňované skutočnosti sú autentické a pravdivé. Oznamovateľ nemôže oznamovať skutočnosti vedome nepravdivé. Takéto konanie môže byť sankcionované.

Pri získavaní dokladov dokazujúcich oznamované skutočnosti by sa oznamovateľ nemal dopustiť konania, ktoré by mohlo mať charakter trestného činu.

Oznamovateľ by mal byť schopný identifikovať, aké oblasti sa porušenia týka (odkaz oblasti porušenia a výnimky) a premyslieť aké overiteľné informácie o ohlasovanom porušovaní môže poskytnúť. Rozsah a kvalita predkladaných informácií môžu pozitívne ovplyvniť spôsob prešetrenia oznámenia.