Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú akým spôsobom spoločnosť PetCenter Slovakia s.r.o., resp. spoločnosť PetCenter CZ s.r.o., ako správci, nakladajú s osobnými údajmi, dátami a informáciami, ktoré s nimi zdieľate v súvislosti s využívaním našich služieb.

1.         TOTOŽNOSŤ A KONTAKNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1     Správcom Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s nákupom nášho sortimentu alebo služieb prostredníctvom eshopu dostupného z webových stránok www.petcenter.sk, je spoločnosť PetCenter CZ s.r.o. so sídlom Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9, IČ 447 97 273, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 6648, ktorá je prevádzkovateľom tohto eshopu.

1.2     Správcom Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli ostatnými spôsobmi predvídanými týmito zásadami, s výnimkou popísanou v článku 1.1 týchto zásad, je spoločnosť PetCenter Slovakia s.r.o. so sídlom Palisády 56, Bratislava – Staré Mesto, 811 06, IČO 44550430, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka 55993/B.

1.3     Ďalej v týchto podmienkach je správcom označovaná vždy tá zo spoločností skupiny PETCENTER, ktorá je správcom osobných údajov v súlade s článkom 1.1 resp. 1.2 týchto Zásad.

1.4     Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

adresa pre doručovanie: PetCenter, Do Čertous 2634/7, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00

email:          PetCenter Slovakia – gdpr@petcenter.sk

                      PetCenter CZ – gdpr@petcenter.cz

 2.         PRÁVNY ZÁKLAD A ROZSAH SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1     Vaše osobné údaje spracovávame v rámci našich aktivít v rôznom rozsahu a na rôzne účely, a to bez Vášho súhlasu či s Vaším súhlasom. Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu je možné na základe plnenia zmluvy, ktorá medzi nami bola uzavretá, na základe nášho oprávneného záujmu či za účelom plnenia povinností ustanovených platnými právnymi predpismi.

2.2     Vaše osobné údaje spracovávame pre jednotlivé účely v nasledujúcom rozsahu:

2.2.1          V prípade, že uskutočníte nákup nášho tovaru alebo služby prostredníctvom našich webových stránok, či predajných miest za použitia karty vernostného programu Verného pána, spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, v ktorom ste nám osobné údaje poskytol (spravidla meno, priezvisko, bydlisko, email, nákupné a transakčné histórie, podrobnosti o dodaní a pod.), a to za účelom plnenia zmluvy. Toto spracovanie je založené na základe plnenia zmluvy a nášho oprávneného záujmu s tým, že osobné údaje budú spracovávané do doby vybavenia Vašej objednávky, prípadne vybavenie zmluvného požiadavku, akým je napríklad reklamácia a zároveň čas po ktorý máte právo reklamáciu či iný úkon urobiť.

2.2.2          V prípade, že sa zaregistrujete do nášho vernostného programu Verného pána, spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, v ktorom ste nám osobné údaje poskytol (spravidla meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, email, číslo vernostnej karty a pod.), a to za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich z podstaty vernostného programu. Toto spracovanie je založené na plnení zmluvy s tým, že osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu (Vašej účasti vo vernostnom programe).

2.2.3          Z bezpečnostných dôvodov a na účely ochrany majetku môžu byť v niektorých našich predajných miestach nainštalované kamery so záznamovým zariadením. V tejto súvislosti môžeme spracovávať videozáznamy z týchto kamier, ktoré môžu zachytávať Vašu tvár. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme a osobné údaje budú spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu tohto účelu, tj. po dobu niekoľkých dní, maximálne týždňov.

2.2.4          Za účelom evidencie Vašich požiadaviek a ich vybavenie, skvalitňovanie a analýzy našich služieb, môžeme spracovávať záznamy o našej vzájomnej komunikácii, vrátane prípadných nahrávok hovorov, ktoré prebehnú prostredníctvom nášho call centra, emailom, sociálnych sietí či iným obdobným spôsobom. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme a osobné údaje budú spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu tohto účelu, tj. po dobu maximálne niekoľkých mesiacov.

2.2.5          V súlade s platnými právnymi predpismi Vás môžeme kontaktovať emailom alebo telefonicky za účelom propagácie nášho tovaru a služieb, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu . Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme a osobné údaje budú spracovávané po dobu maximálne 1 roka od okamihu, kedy u nás nakúpite, a to za predpokladu, že túto komunikáciu neodmietnete.

2.2.6          Na účely marketingu a štatistických analýz, ktoré sa vykonávajú na účel analýzy užívateľského správania návštevníkov nášho webu (za použitia služby tretích strán ako napr. Sklik, Google Analytics, Adwords). Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme, pričom pred spracovaním sú osobné údaje anonymizované a používajú iba agregované údaje.

2.2.7          V súvislosti s propagáciou nášho tovaru a služieb usporadúvame rôzne súťaže a marketingové akcie. V rámci týchto činností od Vás môžeme získavať údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, telefónne číslo, bydlisko a i. Tieto údaje získavame preto, aby sme Vám umožnili účasť na týchto aktivitách. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme a na základe plnenia zmluvy. Osobné údaje budú spracovávané po dobu Vašej účasti v príslušnej súťaži či marketingovej akcie a následne maximálne 1 rok po ukončení súťaže či marketingovej akcie.

2.2.8          Na plnenie povinností ustanovených osobitnými právnymi predpismi, ktoré sa na nás vzťahujú, najmä zákonom č. 431/2002 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 563/2009 Zb., o správe daní (Daňový poriadok), v znení neskorších predpisov alebo zákonom č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Právnym základom pre takéto spracovanie je dodržiavanie zákonných povinností, ktorým podliehame. Osobné údaje budú spracovávané po dobu stanovenú konkrétnym právnym predpisom, najdlhšie však po dobu 10 rokov od začatia zákonnej premlčacej lehoty v každom jednotlivom prípade.

2.2.9          Za účelom rozosielania obchodných oznámení, ktoré sa týkajú nášho tovaru a služieb, s cieľom prispôsobenia našej ponuky, bonusov a benefitov (tzv. Profilovanie) môžeme Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo, IP adresa, údaje o návštevách našich webových stránok, Vaše behaviorálne údaje a ďalšie. Takéto spracovanie je založené na Vašom súhlase a Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania tohto súhlasu.


3.        
DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1     Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná pre konkrétny účel spracovania.

3.2     V prípade, že sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu, potom budú osobné údaje spracovávané do doby odvolania tohto súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

3.3     Ak súhlas so spracovaním osobných údajov odvoláte, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať na účely, na ktoré bol súhlas odvolaný, a to ihneď po tom, ako bude Vaša žiadosť s odvolaním súhlasu spracovaná.


4.        
ĎALŠIE KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1     Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím osobám, tzv. spracovateľom, ktorí nám poskytujú administratívnu alebo technickú pomoc. Jedná sa napríklad o dodávateľa technických riešení, marketingových služieb či administratívnej podpory.

4.2     Vaše osobné údaje môžeme ďalej sprístupniť a zdieľať s ostatnými spoločnosťami, ktoré sú súčasťou skupiny PETCENTER, a to hlavne spoločnosti PetCenter CZ s.r.o., resp. spoločnosti PetCenter Slovakia s.r.o., ktoré pre správcu zaisťujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním našich služieb a predajom nášho sortimentu, administratívnu podporou pri poskytovaní služieb a predaji sortimentu (napr. služba callcentra, procesovanie platieb, vybavovanie objednávok a pod.).

4.3     Všetci partneri, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ktoré im poskytujeme a prijať všetky potrebné technické a organizačné opatrenia tak, aby Vaše údaje boli maximálne chránené.

4.4     V niektorých prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje zdieľať alebo poskytnúť aj orgánom štátnej správy či iným štátnym úradom, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.5     Z dôvodov nášho oprávneného záujmu, ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, sme oprávnení odovzdať Vaše osobné údaje tretím osobám, a to napríklad poisťovniam, súdom, advokátom či insolvenčným správcom.

4.6     Všetky osobné údaje sú odovzdávané tretím osobám vždy v súlade s platnými právnymi predpismi a iba v rozsahu potrebnom na konkrétny účel odovzdania.


5.        
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

5.1     Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo prístupu k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

5.2     Zároveň máte právo požadovať vysvetlenie, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v rozpore s platnými právnymi predpismi. Rovnako máte právo požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, a to najmä vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov. Ak je žiadosť oprávnená, potom sme povinní závadný stav bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.3     Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.


6.        
POUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH SIETÍ A COOKIES

6.1     S ohľadom na skutočnosť, že v rámci svojej prezentácie a za účelom poskytovania aktuálnych informácií zákazníkom, používame sociálne médiá, ako sú Facebook či Instagram, môžu naše webové stránky obsahovať funkcie sociálnych médií, vďaka ktorým môžu byť zhromažďované informácie o návštevníkoch našich webových stránok, ako je napríklad IP adresa alebo história prehliadania. Spracovanie Vašich údajov sa potom riadi zásadami spracovania osobných údajov prevádzkovateľmi príslušných sociálnych médií.

6.2     Na zabezpečenie funkčnosti našich webových stránok môžeme pracovať so súbormi cookies, čo sú malé textové súbory, ktorých uloženie na Vaše zariadenie si vyžiadajú naše webové stránky od Vášho prehliadača. O použití cookies na našich webových stránkach Vás informujeme prostredníctvom informačného banneru, ktorý sa vždy zobrazí pri prvej návšteve príslušného webu a zároveň tiež po tom, čo došlo k odstráneniu predtým uložených súborov cookies z Vášho zariadenia. Pokiaľ s využívaním cookies nesúhlasíte, je potreba ich odobratie nastaviť v rámci vášho webového prehliadača alebo môžete cookies kedykoľvek vymazať. V dôsledku odmietnutia cookies môžu byť niektoré funkcionality našich webových stránok potlačené.


7.        
ZMENY V SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1     Tieto Zásady sú verejne prístupné na internetovej stránke www.petcenter.sk.

7.2     V súvislosti s vylepšovaním našich služieb či webu môžu byť tieto Zásady upravené, pričom všetky takéto zmeny budú dostupné na internetovej stránke www.petcenter.sk či iným vhodným spôsobom. Zároveň však odporúčame, aby ste aktuálne znenie týchto Zásad pravidelne kontrolovali.