Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“).

 Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Informácie podľa Článku 13 nariadenia

I. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov sú spoločnosť PetCenter Slovakia s.r.o., so sídlom Palisády 56, Bratislava – mestská časť Staré Město, PSČ 811 06, Slovenská republika, identifikačné číslo: 44550430, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 55993/B, a spoločnosť PetCenter CZ s.r.o., so sídlom Do Čertous 2634/7, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00, Česká republika, identifikačné číslo: 44797273, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 6648, IČ DPH: SK4120046150 (společně ďalej ako „prevádzkovatelia“).

Spoločné kontaktné údaje prevádzkovateľov v záležitostiach spracovania a ochrany osobních údajov sú nasledujúce:
adresa pre doručovanie: PetCenter CZ s.r.o.,  Do Čertous 2634/7, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00, Česká republika
e-mail: gdpr@petcenter.cz 

 II. Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za nasledovnými účelmi:

 1. E-shop
 2. Priamy marketing
 3. Súťaže
 4. Marketing – zasielanie noviniek
 5. Cookies  
 6. Vernostný program

II.A  E-shop

Vaše osobné údaje môžu byť v tomto prípade spracúvané za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.petcenter.sk alebo iným vhodným spôsobom, objednania tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.petcenter.sk a potvrdenia objednávky, vystavenia daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny, dodania objednaného tovaru na miesto dodania určené kupujúcim a jeho odovzdania oprávnenej osobe, evidencie kupujúcich na administratívne účely, evidencie objednávok pre riešenie prípadných reklamácii a súvisiaca komunikácia.

i. právny základ

Vaše osobné údaje za účelom nakupovania prostredníctvom e-shopu budú spracované na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

ii. doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas 10 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

iii. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje budú za účelom vybavenia objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu www.petcenter.sk poskytované nasledovným príjemcom:

 • Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6, Česká republika, IČO: 28935675 alebo inej spoločnosti zabezpečujúcej správu a prevádzku webovej stránky internetového obchodu petcenter.sk;
 • AGEL servis a.s., so sídlom Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov, Česká republika, IČO: 29351073, za účelem vyřízení objednávek;
 • AXIMA SMS SERVICES s.r.o., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 06563465, za účelom transakčné komunikácie;
 • kuriérskej spoločnosti DPD CZ s.r.o., so sídlom Zemská 211/I, 33701 Ejpovice, Česká republika, IČO: 63077051 alebo iným prepravným spoločnostiam alebo doručovateľom;
 • Global Payments s.r.o., so sídlom V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, IČO: 04235452 alebo iným poskytovateľom služieb ohľadom spracovania platby;
 • LiveAgent CZ s.r.o. so sídlom Zoubkova 548/45, Nový Lískovec, 634 00 Brno, Česká republika, IČ: 07166753 alebo inému subjektu zabezpečujúcemu správu a podporu informačných technológií;
 • ďalším tretím osobám, a to len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy;
 • iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). 

iv. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Neuskutočňuje sa.

v. následky neposkytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov za účelom nakupovania prostredníctvom e-shopu je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie kúpnej zmluvy a splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.

vi. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

II.B Priamy marketing

Osobné údaje osôb, ktoré nakúpili v e-shope môžu byť spracúvané za účelom informovania o akciách, novinkách a zľavách a dôležitých obchodných i marketingových aktivitách spoločnosti PetCenter CZ s.r.o. a/alebo PetCenter Slovakia s. r. o.

i. právny základ

Vaše osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľov je záujem prevádzkovateľov informovať osoby, ktoré si nakúpili v e-shope o ďalších akciách, novinkách a zľavách a dôležitých obchodných i marketingových aktivitách spoločnosti PetCenter CZ s.r.o. a/alebo PetCenter Slovakia s. r. o.

ii. doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas 10 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odo dňa registrácie na webových stránkách prevádzkovateľov, a/alebo dokým dotknutá osoba neodmietne používanie kontaktných informácií za týmto účelom odhlásením sa z odberu noviniek kliknutím na link uvedený v spodnej časti doručenej e-mailovej správy.

iii. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje budú za účelom priameho marketingu poskytované (nad rámec prevádzkovateľov) nasledovným príjemcom:

 • Mailkit s.r.o., so sídlom Novákových 970/41, 18000 Praha 8 - Libeň, Česká republika, IČO: 26449901, SmartSelling a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 292103172 a AXIMA SMS SERVICES s.r.o., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 06563465, za účelom zasielania marketingových oznámení;
 • iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). 

iv. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Neuskutočňuje sa.

v. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

 V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám budú prevádzkovateľia na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívať históriu Vašich objednávok a Vaše marketingové a analytické cookies podľa Vami zvoleného nastavenia cookies vo webovom prehliadači. ktoré spočívajú v profilovaní fyzickej osoby na účely prijatia rozhodnutia týkajúceho sa tejto osoby alebo na účely analýzy či predvídania osobných preferencií, správania a postojov tejto osoby.

 II.C Súťaže

Vaše osobné údaje budú v tomto prípade spracované za účelom organizovania rôznych spotrebiteľských súťaží, ktoré môžu prevádzkovateľia organizovať v súlade s pravidlami (štatútom) konkrétnej súťaže.

 i. právny základ

Vaše osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané na základe súhlasu udeleného podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a Článku 7 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba udelením súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaný o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať.

Bez súhlasu dotknutej osoby nie je možná jej účasť v spotrebiteľskej súťaži. Získaný e-mail alebo telefónne číslo nie je dovolené bez Vášho súhlasu ďalej spracúvať po ukončení súťaže na iný účel, na aký bol udelený súhlas, napr. na marketingové účely.

ii. doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 12 mesiacov odo dňa ukončenia súťaže, resp. po inú dobu uvedenú v osobitných pravidlách konkrétnej súťaže.

iii. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje budú za účelom organizovania súťaží poskytované (nad rámec prevádzkovateľov) nasledovným príjemcom:

 • iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). 

iv. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Neuskutočňuje sa.

v. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

II.D Marketing - zasielanie noviniek

Vaše osobné údaje budú v tomto prípade spracované za účelom zasielania informácií o špeciálnych novinkách, akciách, ponukách a zľavách a dôležitých obchodných a marktingových aktivitách spoločnosti PetCenter CZ s.r.o. a/alebo PetCenter Slovakia s. r. o., a to na základe súhlasu udeleného podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a Článku 7 nariadenia GDPR.

Súhlas je v tomto prípade udeľovaný prihlásením sa k odberu noviniek na webovej stránke internetového obchodu www.petcenter.sk alebo napr. prihlásením sa k odberu noviniek počas súťaže organizovanej prevádzkovateľom v súlade s pravidlami (štatútom) konkrétnej súťaže.

i. právny základ

Vaše osobné údaje budú spracované na základe udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia a Článku 7 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba udelením súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaný o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať.

ii. doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté alebo do odvolania platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

iii. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú

Osobné údaje budú za účelom marketingu (nad rámec prevádzkovateľov) následovným  príjemcom:

 • Mailkit s.r.o., so sídlom Novákových 970/41, 18000 Praha 8 - Libeň, Česká republika, IČO: 26449901, SmartSelling a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 292103172 a AXIMA SMS SERVICES s.r.o., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 06563465 za účelom zasielania marketingových oznámení;
 • iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). 

iv. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Neuskutočňuje sa.

v. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám budú prevádzkovateľia na základe nákupné histórie vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať nákupné histórii a Vaše marketingové a analytické cookies podľa Vami zvoleného nastavenia cookies vo webovom prehliadači. ktoré spočívajú v profilovaní fyzickej osoby na účely prijatia rozhodnutia týkajúceho sa tejto osoby alebo na účely analýzy či predvídania osobných preferencií, správania a postojov tejto osoby.

II.E Cookies

Ak navštívite webové stránky nášho internetového obchodu www.petcenter.sk a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame súbory ako cookies. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača/mobilného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači/mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila.

Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Súbory cookies je možné odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení cookies. Zamietnutie niektorých cookies však môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky. Nastavenia možno kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím užívateľ vyslovene nesúhlasí.

 Na webovej stránke internetového obchodu www.petcenter.sk používame tieto typy cookies:

 1. nevyhnutné (potrebné) cookies, ktoré pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Tvoria základ pre prevádzku webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. Jedná sa o cookies, bez ktorých by prevádzkovateľ webovej stránky nebol schopný poskytovať svoje služby cez webové stránky, pretože sú nevyhnutné k ich správnemu fungovaniu. Jedná sa o súbory cookies, ktoré trvajú iba dovtedy, kým používateľ navštívi webové stránky. Právnym základom pri spracovaní nevyhnutných (potrebných) cookies je súhlas udelený podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, pričom za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu.Platnosť nevyhnutných (potrebných) cookies je 1 rok.
 2. marketingové cookies - používajú sa za účelom poskytovania a zobrazovania reklamy na základe záujmov používateľov webových stránok alebo zhromažďovania osobných údajov od nich na budúce marketingové účely. Účelom požívania marketingových súborov cookies je nasledovný:
 • slúžia na analýzu a vylepšovanie webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu;
 • efektívnejšie cielia priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedzujú počet zobrazení reklamy a merajú efektívnosť reklamných kampaní;
 • optimálne vytvárajú a neustále skvalitňujú služby, prispôsobujú webové stránky záujmom a potrebám užívateľa a zlepšujú ich štruktúru a obsah;
 • zisťujú, ktoré stránky a funkcie sú najčastejšie používané, na základe čoho možno čo najlepšie prispôsobiť ponuku požiadavkám klienta;
 • umožňujú sledovať návštevnosť webovej stránky a využívanie jej rôznych funkcií;
 • pomáhajú optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach;
 • slúžia k vyhodnoteniu toho, ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na webovú stránku dostávajú;
 • slúžia na zber anonymných štatistík a ovládanie stránky s cieľom jej optimalizácie a zlepšenie používateľskej skúsenosti.

Právnym základom pri spracovaní marketingových cookies je Váš súhlas udelený prostredníctvom nastavenia/povolenia jednotlivých typov cookies. Na webovej stránke internetového obchodu www.petcenter.sk používame tieto typy marketingových cookies:

 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky: https://policies.google.com/technologies/ads (reklamné cookies)
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy (reklamné cookies)
 • Hotjar Limited so sídlom v Level 2, St Julian 'Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian' STJ 1000, Malta (analýza heatmap a realizace dotazníků)
 • SmartSelling a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 292103172 (email marketing)
 • poskytovateľ služby Overené zákazníkmi: Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 07822774 (zistenie spätnej väzby k nákupu)

      c. analytické cookies - slúžia na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky, identifikujú pôvod návštevy a tiež zisťujú a zbierajú informácie o tom, ako                    využíva návštevník túto webovú stránku. Právnym základom pri spracovaní marketingových cookies je Váš súhlas udelený prostredníctvom                                        nastavenia/povolenia jednotlivých typov cookies.

 Na webovej stránke internetového obchodu www.petcenter.sk používame tieto typy analytických cookies:

 

II.F Vernostný program

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracovávané za účelom plnenia zmluvy medzi PetCenter Slovakia s.r.o. a Vami v súvislosti s Vašou registráciou do vernostného programu prevádzkovateľa a na umožnenie plnenia podmienok vernostného programu prevádzkovateľom.

i. právny základ

Vaše osobné údaje budú v tomto prípade spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, pretože spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom ste Vy ako subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť.

ii. doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu, po jeho zrušení do doby, než budú všetky práva a povinnosti z Vášho platného členstva vo vernostnom programe vysporiadané alebo inak zaniknú.

iii. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú

Osobné údaje budú za účelom marketingu poskytované (nad rámec prevádzkovateľov) následovným príjemcom:

 • tretím stranám, a to len v nevyhnutnej miere na účely splnenia povinností správcu vyplývajúcich z podmienok vernostného programu; ďalším subjekty len v prípadoch ustanovených právnymi predpismi (napr. pre správne / trestné konanie, ochranu práv spotrebiteľov a pod.), alebo ak majú s prevádzkovateľmi uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

iv. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prevádzkovatelia nemajú v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

v. následky neposkytnutia osobných údajov

Poskytovanie Vašich osobných údajov zaradením do vernostného programu je vždy dobrovoľné a iba v rozsahu potrebnom na realizáciu a využívanie vernostného programu. Neposkytnutie Vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu Vám neumožní sa zúčastniť vernostného programu.

v. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

Osobné údaje sú u tohto účelu použité k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám budú na základe prípadnej histórie Vašich objednávok vytvárané personalizované (individuálne cielené) marketingové ponuky.

 

III. Aké máte práva?

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou správou zaslanou na adresu gdpr@petcenter.cz,
 2. zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup k osobným údajom v súlade s Článkom 15 nariadenia GDPR - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu v súlade s Článkom 16 nariadenia GDPR - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) v súlade s Článkom 17 nariadenia GDPR - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania v súlade s Článkom 18 nariadenia GDPR - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov v súlade s Článkom 20 nariadenia GDPR - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať v súlade s Článkom 21 nariadenia GDPR - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorým je v Českej republike Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, mail: posta@uoou.cz, v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).