Pravidla sutaze z časopisu

Pravidlá súťaže z časopisu

 

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 

"Veľká jarná súťaž s PetCenter"

 

1          ORGANIZÁTOR A USPORIADATEĽ

 

 • Organizátorom a usporiadateľom súťaže "Veľká jarná súťaž s PetCenter" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť PetCenter CZ sro, so sídlom Do ČERTOUSY 2634 / 7,193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO 447 97 273, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdom v Prahe, sp. zn. C 6648 (ďalej len "Organizátor" alebo "Pet Center" alebo "Správca").

 

2          TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 

 • Súťaž bude prebiehať od 24. 3. 2021 do 6. 4. 2021 na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

 

3          PODMIENKY ÚČASTI

 

 • Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov (ďalej len "Súťažiaci").

 

 • Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k Organizátorovi, ako aj osoby blízke týmto osobám v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra nie je platná a nemožno ju odovzdať.

 

4          SÚŤAŽ

 

 • Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže tak, že správne odpovie na súťažnú otázku: "Koľko má zubov zdravá dospelá mačka?" a odpoveď pošle spoločne so svojím menom, telefónnym číslom, adresou svojho najbližšieho PetCentera a ktorú z dvoch výhier by si prial na email sutaz@petcenter.cz

 

5          MECHANIKA SÚŤAŽE

 

 • Výhercom sa stane Súťažiaci, ktorý správne odpovie na súťažnú otázku a ktorého správnu odpoveď vyžrebuje porota, a to najneskôr do 14 pracovných dní po skončení Súťaže.

 

 • Výhercovia budú vyžrebovaní 1 členom poroty za účasti ďalších 2 členov poroty určených Organizátorom.

 

 • Žrebovanie výhercov prebehne bez účasti verejnosti. Z losovania bude urobený písomný zápis.

 

 • Každý Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť a vyhrať iba raz. Za unikátneho Súťažiaceho sa na účely Súťaže považuje Súťažiaci s unikátnou emailovou adresou. Do Súťaže bude zaradený vždy iba prvý riadne vyplnený email každého Súťažiaceho, k ďalším e-mailom Súťažiaceho sa neprihliada.

 

6          VÝHRY

 

 • Celkovo sú do Súťaže vložené dve výhry.

 

 • Výhrou sa rozumie buď 1) 12 x vrece granúl podľa vlastného výberu (v celkovej hodnote do 615 Eur vrátane DPH) alebo 2) 365 x konzerv Shiny Cat (70 g) (v celkovej hodnote do 700 Eur vrátane DPH).

 

 • Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré uviedli v emaile, a to formou emailu alebo SMS správy, a to do 14 pracovných dní od ukončenia Súťaže.

 

 • Výhra bude výhercovi doručená do PetCentra, ktorý v e-maile uviedol, ako svoj najbližší. Výherca bude informovaný, až výhra dorazí (najneskôr do mesiaca od informácie o výhre) na predajňu a odtiaľ si ju potom celú naraz do troch dní vyzdvihne, ak sa výherca a Organizátor nedohodnú inak.

 

 • Ak si neprevezme výherca výhru a ak si nevyzdvihne výherca výhru včas, alebo ak výherca výhru odmietne alebo sa jej vzdá alebo nenapíše do e-mailu všetky údaje potrebné na vyzdvihnutie výhry, prípadne tieto údaje nahlási chybne, tak nespĺňa podmienky Súťaže a nárok výhercu na výhru zaniká, ak Organizátor neurčí inak.

 

7          ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

 

 • Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie.

Organizátor nie je voči Súťažiacim inak zaviazaný a Súťažiaci nemajú nárok na iné plnenia ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Výhra nie je právne vymáhateľná.

 

 • Organizátor si vymedzuje právo vylúčiť zo Súťaže nevhodné či vulgárne odpovede, najmä potom také, ktoré sú zjavne spôsobilé pôsobiť ujmu tretím osobám.

 

 • Organizátor nezodpovedá za vady výhry ani za škodu nimi prípadne spôsobenú. Organizátor nezodpovedá za škodu spôsobenú na výhre či za stratu výhry počas elektronického dodania výhry emailom.

 

 • Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá, ako aj popis Súťaže, po dobu trvania Súťaže v prípade potreby dopĺňať či meniť spôsobom zachovávajúcim ich podstatu. Zmena je účinná vyhlásením.

 

 • Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž z dôvodov osobitného zreteľa prerušiť alebo bez náhrady zrušiť. O akýchkoľvek reklamáciách či iných námietkach (okrem námietok týkajúcich sa ochrany osobných údajov) rozhoduje Organizátor.

 

 • Z účasti na Súťaži môže byť rozhodnutím Organizátora vylúčená osoba, ktorá túto účasť na škodu Organizátora či tretej osoby zneužíva alebo porušuje tieto pravidlá, či ktorá v súvislosti so Súťažou porušuje práva alebo poškodzuje oprávnené záujmy Organizátora alebo tretej osoby alebo koná v rozpore s dobrými mravmi . Takto môže byť z účasti na Súťaži vylúčený aj výherca. Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého sa Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry. V prípade, že takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá Organizátorovi Súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, popr. ju užiť na iné marketingové účely.

 

 • Účasťou v Súťaži (odoslaním e-mailu) prejavuje každý Súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a s tým, že Organizátor Súťaže je oprávnený bezplatne uverejňovať mená a súťažné priania v oznamovacích prostriedkoch, webových stránkach Organizátora a v propagačných materiáloch Organizátora, a to po dobu 5 rokov od ukončenia tejto Súťaže.

 

 • Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na webových stránkach Organizátora. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so Súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné, konečné a záväzné.

 

8          ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Nižšie uvedené informácie slúžia na zabezpečenie plnej a transparentnej informovanosti o spracovaní osobných údajov Súťažiacich (najmä identifikačných, kontaktných a popisných údajov) Správcom týchto údajov, a to v súlade s čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Poverenec pre ochranu osobných údajov Správcu nebol vymenovaný.

 

 • Kontaktné údaje Správcu: PetCenter CZ s.r.o., so sídlom Do ČERTOUSY 2634 / 7,193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO 447 97 273, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 6648, telefón: +420 255 734 500, e-mail: gdpr@petcenter.cz, web www.petcenter.cz.

 

 • Účely spracovania osobných údajov a právny základ pre ich spracovanie:

 

1a) Vedenie evidencie Súťažiach marketingovej Súťaže a ďalších osobných údajov potrebných na prípravu, organizáciu, samotný priebeh a vyhodnotenie marketingovej Súťaže organizovanej Správcom.

 

Spracovanie osobných údajov na tento účel je nevyhnutný pre plnenie zmluvy so Súťažiacimi ako so subjektmi údajov pri príprave, organizácii, samotnom priebehu a vyhodnotení marketingovej Súťaže v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov môže byť v niektorých prípadoch (najmä pri vybraných výhercoch marketingovej Súťaže) nevyhnutné aj pre splnenie právnej povinnosti Správcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

1b) Zasielanie marketingových správ, obchodných oznámení, noviniek a ďalších informácií týkajúcich sa Správcu

 

Spracovanie osobných údajov na tieto účely je možné len na základe Vami dobrovoľne udeleného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné odvolať písomnou žiadosťou na e-mailovú adresu Organizátora: gdpr@petcenter.cz.

 

 • Oprávnené záujmy Správcu alebo tretej strany v prípade, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného Správcu či tretej strany:

 

Spracovanie osobných údajov môže byť potrebné okrem vyššie uvedeného účelu na účely iných oprávnených záujmov Správcu, najmä v súvislosti s možnosťou uplatňovať formou priameho marketingu elektronickými prostriedkami ponuku obdobných služieb a tovaru účastníkom marketingovej Súťaže, ako aj s možnosťou uplatniť svoje práva a nároky vyplývajúce z uskutočnenej marketingovej súťaže.

 

 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

 

- určení zamestnanci Správcu

- štátne orgány a ďalšie subjekty na základe právnych predpisov

- subjekty, ktoré Správcovi poskytujú služby a s ktorými má Správca uzatvorenú príslušnú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

 

 • Predávanie osobných údajov do zahraničia:

 

Správca nemá v úmysle predávať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

 • Doba uloženia osobných údajov:

 

Osobné údaje sú uchovávané nevyhnutne potrebný čas, kým budú všetky práva a povinnosti z realizovanej marketingovej Súťaže vysporiadané alebo inak zaniknú, alebo bude povinnosť ich uloženia vyplývať z právneho predpisu, a to podľa toho, ktorá z týchto dôb uplynie neskôr, alebo po dobu, než je odvolaný súhlas Súťažiaceho so spracovaním osobných údajov.

 

 • Práva Súťažiaceho týkajúce sa ochrany jeho osobných údajov:

 

- Právo požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú Súťažiaceho ako subjektu údajov, právo na ich opravu alebo vymazanie (ak sú k vymazaniu dané zákonné dôvody).

- Právo na obmedzenie spracovania.

- Právo na prenosnosť údajov.

- Právo vzniesť námietku proti spracovaniu (len na účely uvedené v bode 8.4).

- Právo podať sťažnosť u dozorujúceho úradu, a to v prípade, že sa Súťažiaci domnieva, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Stížnost může Soutěžící podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

 • Poučenie k povinnosti Súťažiaceho poskytnúť osobné údaje:

 

Poskytovanie osobných údajov Súťažiacich Správcovi je vždy dobrovoľné a iba v rozsahu potrebnom na realizáciu marketingovej Súťaže. Neposkytnutie Vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu Vám neumožní sa marketingovej súťaže zúčastniť.