Ospravedlňujeme sa za tlačovú chybu, akčný leták platí od 1.7.2022 do 31.7.2022.

Pravidla sutaze z časopisu

Pravidlá súťaže z časopisu

 

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 

"Veľká jarná súťaž s PetCenter"

 

1          ORGANIZÁTOR A USPORIADATEĽ

 

 • Organizátorom a usporiadateľom súťaže "Veľká jarná súťaž s PetCenter" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť PetCenter CZ sro, so sídlom Do ČERTOUSY 2634 / 7,193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO 447 97 273, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdom v Prahe, sp. zn. C 6648 (ďalej len "Organizátor" alebo "Pet Center" alebo "Správca").

 

2          TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 

 • Súťaž bude prebiehať od 24. 3. 2021 do 6. 4. 2021 na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

 

3          PODMIENKY ÚČASTI

 

 • Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov (ďalej len "Súťažiaci").

 

 • Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k Organizátorovi, ako aj osoby blízke týmto osobám v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra nie je platná a nemožno ju odovzdať.

 

4          SÚŤAŽ

 

 • Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže tak, že správne odpovie na súťažnú otázku: "Koľko má zubov zdravá dospelá mačka?" a odpoveď pošle spoločne so svojím menom, telefónnym číslom, adresou svojho najbližšieho PetCentera a ktorú z dvoch výhier by si prial na email sutaz@petcenter.cz

 

5          MECHANIKA SÚŤAŽE

 

 • Výhercom sa stane Súťažiaci, ktorý správne odpovie na súťažnú otázku a ktorého správnu odpoveď vyžrebuje porota, a to najneskôr do 14 pracovných dní po skončení Súťaže.

 

 • Výhercovia budú vyžrebovaní 1 členom poroty za účasti ďalších 2 členov poroty určených Organizátorom.

 

 • Žrebovanie výhercov prebehne bez účasti verejnosti. Z losovania bude urobený písomný zápis.

 

 • Každý Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť a vyhrať iba raz. Za unikátneho Súťažiaceho sa na účely Súťaže považuje Súťažiaci s unikátnou emailovou adresou. Do Súťaže bude zaradený vždy iba prvý riadne vyplnený email každého Súťažiaceho, k ďalším e-mailom Súťažiaceho sa neprihliada.

 

6          VÝHRY

 

 • Celkovo sú do Súťaže vložené dve výhry.

 

 • Výhrou sa rozumie buď 1) 12 x vrece granúl podľa vlastného výberu (v celkovej hodnote do 615 Eur vrátane DPH) alebo 2) 365 x konzerv Shiny Cat (70 g) (v celkovej hodnote do 700 Eur vrátane DPH).

 

 • Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré uviedli v emaile, a to formou emailu alebo SMS správy, a to do 14 pracovných dní od ukončenia Súťaže.

 

 • Výhra bude výhercovi doručená do PetCentra, ktorý v e-maile uviedol, ako svoj najbližší. Výherca bude informovaný, až výhra dorazí (najneskôr do mesiaca od informácie o výhre) na predajňu a odtiaľ si ju potom celú naraz do troch dní vyzdvihne, ak sa výherca a Organizátor nedohodnú inak.

 

 • Ak si neprevezme výherca výhru a ak si nevyzdvihne výherca výhru včas, alebo ak výherca výhru odmietne alebo sa jej vzdá alebo nenapíše do e-mailu všetky údaje potrebné na vyzdvihnutie výhry, prípadne tieto údaje nahlási chybne, tak nespĺňa podmienky Súťaže a nárok výhercu na výhru zaniká, ak Organizátor neurčí inak.

 

7          ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

 

 • Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie.

Organizátor nie je voči Súťažiacim inak zaviazaný a Súťažiaci nemajú nárok na iné plnenia ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Výhra nie je právne vymáhateľná.

 

 • Organizátor si vymedzuje právo vylúčiť zo Súťaže nevhodné či vulgárne odpovede, najmä potom také, ktoré sú zjavne spôsobilé pôsobiť ujmu tretím osobám.

 

 • Organizátor nezodpovedá za vady výhry ani za škodu nimi prípadne spôsobenú. Organizátor nezodpovedá za škodu spôsobenú na výhre či za stratu výhry počas elektronického dodania výhry emailom.

 

 • Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá, ako aj popis Súťaže, po dobu trvania Súťaže v prípade potreby dopĺňať či meniť spôsobom zachovávajúcim ich podstatu. Zmena je účinná vyhlásením.

 

 • Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž z dôvodov osobitného zreteľa prerušiť alebo bez náhrady zrušiť. O akýchkoľvek reklamáciách či iných námietkach (okrem námietok týkajúcich sa ochrany osobných údajov) rozhoduje Organizátor.

 

 • Z účasti na Súťaži môže byť rozhodnutím Organizátora vylúčená osoba, ktorá túto účasť na škodu Organizátora či tretej osoby zneužíva alebo porušuje tieto pravidlá, či ktorá v súvislosti so Súťažou porušuje práva alebo poškodzuje oprávnené záujmy Organizátora alebo tretej osoby alebo koná v rozpore s dobrými mravmi . Takto môže byť z účasti na Súťaži vylúčený aj výherca. Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého sa Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry. V prípade, že takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá Organizátorovi Súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, popr. ju užiť na iné marketingové účely.

 

 • Účasťou v Súťaži (odoslaním e-mailu) prejavuje každý Súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a s tým, že Organizátor Súťaže je oprávnený bezplatne uverejňovať mená a súťažné priania v oznamovacích prostriedkoch, webových stránkach Organizátora a v propagačných materiáloch Organizátora, a to po dobu 5 rokov od ukončenia tejto Súťaže.

 

 • Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na webových stránkach Organizátora. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so Súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné, konečné a záväzné.

 

8          ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Nižšie uvedené informácie slúžia na zabezpečenie plnej a transparentnej informovanosti o spracovaní osobných údajov Súťažiacich (najmä identifikačných, kontaktných a popisných údajov) Správcom týchto údajov, a to v súlade s čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Poverenec pre ochranu osobných údajov Správcu nebol vymenovaný.

 

 • Kontaktné údaje Správcu: PetCenter CZ s.r.o., so sídlom Do ČERTOUSY 2634 / 7,193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO 447 97 273, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 6648, telefón: +420 255 734 500, e-mail: gdpr@petcenter.cz, web www.petcenter.cz.

 

 • Účely spracovania osobných údajov a právny základ pre ich spracovanie:

 

1a) Vedenie evidencie Súťažiach marketingovej Súťaže a ďalších osobných údajov potrebných na prípravu, organizáciu, samotný priebeh a vyhodnotenie marketingovej Súťaže organizovanej Správcom.

 

Spracovanie osobných údajov na tento účel je nevyhnutný pre plnenie zmluvy so Súťažiacimi ako so subjektmi údajov pri príprave, organizácii, samotnom priebehu a vyhodnotení marketingovej Súťaže v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov môže byť v niektorých prípadoch (najmä pri vybraných výhercoch marketingovej Súťaže) nevyhnutné aj pre splnenie právnej povinnosti Správcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

1b) Zasielanie marketingových správ, obchodných oznámení, noviniek a ďalších informácií týkajúcich sa Správcu

 

Spracovanie osobných údajov na tieto účely je možné len na základe Vami dobrovoľne udeleného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné odvolať písomnou žiadosťou na e-mailovú adresu Organizátora: gdpr@petcenter.cz.

 

 • Oprávnené záujmy Správcu alebo tretej strany v prípade, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného Správcu či tretej strany:

 

Spracovanie osobných údajov môže byť potrebné okrem vyššie uvedeného účelu na účely iných oprávnených záujmov Správcu, najmä v súvislosti s možnosťou uplatňovať formou priameho marketingu elektronickými prostriedkami ponuku obdobných služieb a tovaru účastníkom marketingovej Súťaže, ako aj s možnosťou uplatniť svoje práva a nároky vyplývajúce z uskutočnenej marketingovej súťaže.

 

 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

 

- určení zamestnanci Správcu

- štátne orgány a ďalšie subjekty na základe právnych predpisov

- subjekty, ktoré Správcovi poskytujú služby a s ktorými má Správca uzatvorenú príslušnú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

 

 • Predávanie osobných údajov do zahraničia:

 

Správca nemá v úmysle predávať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

 • Doba uloženia osobných údajov:

 

Osobné údaje sú uchovávané nevyhnutne potrebný čas, kým budú všetky práva a povinnosti z realizovanej marketingovej Súťaže vysporiadané alebo inak zaniknú, alebo bude povinnosť ich uloženia vyplývať z právneho predpisu, a to podľa toho, ktorá z týchto dôb uplynie neskôr, alebo po dobu, než je odvolaný súhlas Súťažiaceho so spracovaním osobných údajov.

 

 • Práva Súťažiaceho týkajúce sa ochrany jeho osobných údajov:

 

- Právo požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú Súťažiaceho ako subjektu údajov, právo na ich opravu alebo vymazanie (ak sú k vymazaniu dané zákonné dôvody).

- Právo na obmedzenie spracovania.

- Právo na prenosnosť údajov.

- Právo vzniesť námietku proti spracovaniu (len na účely uvedené v bode 8.4).

- Právo podať sťažnosť u dozorujúceho úradu, a to v prípade, že sa Súťažiaci domnieva, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Stížnost může Soutěžící podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

 • Poučenie k povinnosti Súťažiaceho poskytnúť osobné údaje:

 

Poskytovanie osobných údajov Súťažiacich Správcovi je vždy dobrovoľné a iba v rozsahu potrebnom na realizáciu marketingovej Súťaže. Neposkytnutie Vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu Vám neumožní sa marketingovej súťaže zúčastniť.

 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie