Septembrová súťaž o 1 500 €

Vyhrajte 1 500 €  

 AKO SA ZÚČASTNIŤ?

Zašlite odpoveď na súťažnú otázku: Koľko kusov Huhubamboo excellent sušených kuracích kúskov sa predá v obchodoch PetCenter na Slovensku v mesiaci september 2016 ?

  1. Odpovedať môžete na webovej stránke www.petcenter.sk/sutaz alebo na emailovej adrese sutaz@petcenter.skNeoddeliteľnou súčasťou odpovede musí byť uvedenie mena a priezviska , platnej emailovej adresy súťažiaceho , dátum narodenia a bydlisko (mesto). 
  2. Odpovede zasielajte najneskôr do 3.10.2016  23:59:59
  3. Konkrétne výrobky, ak chcete zlepšiť odhad, sú (Huhubamboo excellent sešené kuřecí proužky) a (Huhubamboo excellent sušená kuřecí prsa)

VÝHRY

Hlavná výhra: Poukážka na nákup tovaru v ktorejkoľvek predajni PetCenter na Slovensku alebo na e - shope www.petcenter.sk v celkovej hodnote 1 500 € .

TERMÍN SÚŤAŽE

1.9.2016 – 3.10.2016.  O výhercovi súťaže rozhodne organizátor 4.10.2016.  

FORMULÁR PRE ODPOVED

Formulár pre odpoved nájdete v dobe konania súťaže na www.petcenter.sk/sutaz 

PODROBNÉ PRAVIDLÁ

Aktuálna súťaž (Mechanizmus aj pravidlá)

1. Organizátor súťaže: PetCenter Slovakia s.r.o., so sídlom Rostovská 22, 831 06 Bratislava - Rača, IČ: 55450430, zapísaná v obchodnom registre vedenom OS v Bratislave, oddiel: Sro, vložka 55993/B (ďalej len „organizátor“).

2. Miesto, kde bude súťaž prebiehať: webové stránky www.petcenter.sk

3. Možnosť zapojiť sa do súťaže máte od 1.9.2016 do 3.10.2016

4. Súťaže sa môže zúčastniť iba plne svojprávna fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky , staršia ako 18 rokov a bydliskom na území Slovenskej republiky , ktorá splní všetky podmienky stanovené pre účasť v tejto akcii ( ďalej len " súťažiaci " ) .

5. Každý súťažiaci môže zaslať iba jednu odpoveď na súťažnú otázku . Neoddeliteľnou súčasťou odpovede musí byť uvedenie mena a priezviska , platnej emailovej adresy súťažiaceho , dátum narodenia a bydlisko .

6. Hlavnú výhru získa súťažiaci, ktorý správne odpovie na súťažnú otázku , resp. ktorého odpoveď na súťažnú otázku bude najbližšie skutočnosti. Správna odpoveď na súťažnú otázku bude zistená z predajného systému organizátora . V prípade zhodného typu sa výhra rozdelí medzi všetkých súťažiacich , ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku.

7. O výhercovi súťaže rozhodne organizátor 4.10.2016.

8. Výherca , resp. . výhercovia , hlavnej výhry budú uverejnení na internetových stránkach organizátora a kontaktovaní emailom . Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne v ktorejkoľvek predajni PetCenter , a to po predchádzajúcej dohode . Výhra bude odovzdaná v poukážkach v hodnote 75 € ( ak to nebude technicky možné , potom v hodnote stanovenej organizátorom ), s platnosťou do 30.4.2017 .

9. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

10. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a s tým, že organizátor je oprávnený uverejniť mená a podobizne výhercov v oznamovacích prostriedkoch a sociálnych sieťach, prípadne iným vhodným spôsobom . A zároveň tak prejavuje aj svoj súhlas s tým, že organizátor je oprávnený spracovávať ako správca osobné údaje súťažiacich poskytnuté v rozsahu tejto súťaže za účelom realizácie súťaže a ponúkaniu obchodu a služieb organizátora vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, rovnako ako aj zasielaní obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súťažiaci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, tj. hlavne s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu.

11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

12. O súťaži informujú na mieste predaja propagačné materiály, ktoré sú komunikované v skrátenej forme. Úplné a platné pravidlá súťaže sú uložené u organizátora súťaže a na webových stránkach www.petcenter.sk/sutaz.

13. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločností PetCenter CZ s.r.o. a PetCenter Slovakia s.r.o. a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhru získa ďalší v poradí.

14. Odoslaním odpovede na súťažnú otázku sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá . Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zastaviť , prerušiť či odložiť .  

 Bratislava 30. august 2016